คำแนะนำ
รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง กรมปศุสัตว์

คำย่อในช่องเงินรับ - เงินหัก
เงินรับ
ค.ช.ข. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
ค.ช.จ. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ
  ช.ค.บ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
  ช.ร.บ. เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
  ส.ป.ช. เงินเพิ่มบำนาญ 25% สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
  ต.ร.ปจต. เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
เงินหัก
อายัดเงิน อายัดเงิน
สวัสดิ.ธอส เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน
รค.ต.ด.ข.1-7 เรียกคืนเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการระดับ 1 - 7
รค.ต.ด.จ. เรียกคืนเงินค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ 
รค.ค.ช.ข. เรียกคืนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
รค.ค.ช.จ. เรียกคืนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ
ถ.ง.พ.ต.ข เรียกคืนเงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง (เต็มขั้น)
ถ.ง.พ.ต.จ เรียกคืนเงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง (เต็มขั้น)
ง.ฝ.สหกรณ์ เงินฝากสหกรณ์
ง.น.ส. เรียกคืนเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ง.ก.Comp ICT เงินกู้ Computer  ICT 
การศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา

สอบถามข้อมูล
รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน และการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ได้ที่ งานเงินเดือน และค่าจ้าง กองคลัง กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1623 , 1626 E-mail : finance1@dld.go.th
 
รายละเอียดด้านเทคนิค เช่น ไม่สามารถเข้าดูเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนฯ ได้ที่ กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2331,2342 E-mail : admin@dld.go.th

พัฒนาเว็บไซต์ โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองคลัง กรมปศุสัตว์
© Copyright 2021. Information and Communication Technology Center And Finance Division. Department of Livestock Development. All right reserved.