คำแนะนำ
รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง กรมปศุสัตว

คำย่อในช่องเงินรับ - เงินหัก
เงินรับ
ค.ช.ข. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
ค.ช.จ. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ
  ช.ค.บ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
  ช.ร.บ. เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
  ส.ป.ช. เงินเพิ่มบำนาญ 25% สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
  ต.ร.ปจต. เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
เงินหัก
อายัดเงิน อายัดเงิน
สวัสดิ.ธอส เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน
รค.ต.ด.ข.1-7 เรียกคืนเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการระดับ 1 - 7
รค.ต.ด.จ. เรียกคืนเงินค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ 
รค.ค.ช.ข. เรียกคืนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
รค.ค.ช.จ. เรียกคืนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ
ถ.ง.พ.ต.ข เรียกคืนเงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง (เต็มขั้น)
ถ.ง.พ.ต.จ เรียกคืนเงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง (เต็มขั้น)
ง.ฝ.สหกรณ์ เงินฝากสหกรณ์
ง.น.ส. เรียกคืนเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ง.ก.Comp ICT เงินกู้ Computer  ICT 
การศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา

การพิมพ์รายงานข้อมูลระดับหน่วยงาน
เพื่อความสะดวกในการพิมพ์รายงาน ขอแนะนำให้ทำการพิมพ์รายงานด้วยโปรแกรม Excel
โดยการ Drag Mouse ควบคุมบริเวณข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงาน แล้ว คัดลอกข้อมูลไปวางในโปรแกรม Excel

สอบถามข้อมูล
รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน และการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1642 E-mail : gfmis@dld.go.th
 
รายละเอียดด้านเทคนิค เช่น ไม่สามารถเข้าดูเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนฯ ได้ที่ กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2342, 2331 E-mail : admin@dld.go.th

พัฒนาเว็บไซต์ โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองคลัง กรมปศุสัตว์
Copyright 2020. Information and Communication Technology Center And Finance Division. Department of Livestock Development. All right reserved.