วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป สลิปเงินบำนาญ, เงินบำเหน็จรายเดือน จะไม่สามารถตรวจสอบ ผ่าน Website กองคลัง(กรมปศุสัตว์)ได้
เนื่องจากกรมบัญชีกลางเปลี่ยน “ระบบบำเหน็จบำนาญใหม่” ทำให้กรมปศุสัตว์ไม่มีข้อมูลในการอัพโหลดสลิป ทั้งนี้ สลิปเงินบำนาญ, บำเหน็จรายเดือน
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ Website กรมบัญชีกลาง (ระบบ E-Filing) ได้เท่านั้น


สำหรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญ สามารถขอรับได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของท่าน หรือสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ E-Filing กรมบัญชีกลางตาม Link นี้
https://dps.cgd.go.th/efiling-pension

พัฒนาเว็บไซต์ โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองคลัง กรมปศุสัตว์
© Copyright 2021. Information and Communication Technology Center And Finance Division. Department of Livestock Development. All right reserved.